Cystistat®

СПЕСТЯВАНЕ НА РАЗХОДИ И ИКОНОМИЧЕСКА ЕФЕКТИВНОСТ НА CYSTISTAT®

  • Cystistat® е по-евтин спрямо неспецифичните терапии13


ОЩЕ ПРЕЗ ПЪРВАТА ГОДИНА НА ЛЕЧЕНИЕ С CYSTISTAT® СЕ НАБЛЮДАВА СПЕСТЯВАНЕ НА РАЗХОДИ*13

* Разходи спрямо неспецифични терапии за СБПМ/ИЦ, препоръчвани съгласно ръководствата на Американската урологична асоциация (AUA). Разходи за три специфични терапии на СБПМ/ИЦ, поемани от системата за здравеопазване с отворен достъп за пациенти в Австрия: Cystistat®, пентозан полисулфат и амитриптилин. Симптоматичното лечение включва прилагане на аналгетици, антихолинергични средства, антибиотици, седативни средства.


  • Спестяване на разходи в дългосрочен 13

Разликата между Cystistat® и другите терапии е свързана с честотата на случаите на ремисия на симптомите13

  • Cystistat® има по-добра икономическа ефективност в сравнение с други глюкозаминогликанови заместители 13


БРОЙ ПАЦИЕНТИ, КОИТО Е НЕОБХОДИМО ДА БЪДАТ ЛЕКУВАНИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКА ЕФЕКТИВНОСТ

Икономическата ефективност* се определя пряко от броя на пациентите, които е необходимо да бъдат лекувани (NNT), при допускане на едни и същи единични разходи за едно лекарство и еднакъв брой приложени дози.
*Икономическата ефективност се изчислява чрез умножаване на разходите за лечение по броя на пациентите, които е необходимо да бъдат лекувани (NNT).